Regulamin płatności PayU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w zakresie obsługi Płatności dokonywanych drogą elektroniczną, stanowiących pojedynczą transakcję płatniczą. Przystąpienie i korzystanie z Usługi nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
Zasady świadczenia usługi.

2. Regulamin określa warunki i zasady płatności za faktury poprzez stronę internetową http://www.nowewidoki.com na rzecz Katarzyny Maruszewskiej Nowe Widoki zwanego dalej Sprzedającym, z siedzibą w Warszawie:

Katarzyna Maruszewska Nowe Widoki
ul. Mordechaja Anielewicza 30/59
01-052 Warszawa
Nip: 5993041833

3. Podmiotem świadczącym Usługę na rzecz Klientów jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166
Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000274399, posiadającą numer NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000,00 złotych w całości opłaconym, krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012 (zwana dalej „PayU”). Nadzór nad wykonywaniem przez PayU działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

4. Warunkiem skorzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci
Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów.

5. Każda osoba dokonująca płatności za faktury (zwana dalej Klientem, Kupującym, Użytkownikiem) na stronie https://nowewidoki.com jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

6. W momencie opłacania faktury, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

§ 2 Usługa PayU dla Kupujących

1. Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Kupującego dokonuje przekazania otrzymanych środków na rachunek płatniczy Sprzedającego nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia płatniczego od Kupującego. Otrzymanie zlecenia płatniczego przez Operatora płatności następuje w dniu, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą wynikającą z przelewu dokonanego przez Kupującego.

2. Operator płatności świadczy Usługę PayU na podstawie złożonego przez Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym Kupujący wskazuje osobę Sprzedającego (możliwe jest jednoczesne złożenie wielu zleceń płatniczych poprzez wskazanie wielu Sprzedających), kwotę wpłaty oraz tytuł prawny do dokonania wpłaty. Brak wymaganej wpłaty w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku powoduje automatyczne unieważnienie zlecenia.

§ 3 Usługa PAYU dla Sprzedających

1. Operator płatności świadcząc usługę PayU na rzecz Katarzyny Maruszewskiej (zwanego dalej Sprzedającym) prowadzi rachunek płatniczy Sprzedającego oraz na zlecenie Sprzedającego dokonuje przekazania środków zgromadzonych na rachunku płatniczym na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego lub przekazem pocztowym z zastrzeżeniem art. 2. Usługa PayU dla Sprzedającego powadzona jest na podstawie umowy ramowej, której postanowienia zawarte są w niniejszym regulaminie.

§ 4 Sposoby płatności za usługi

1. W ramach Usługi PayU Operator płatności obsługuje:
a. płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
b. płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet lub innych przelewów elektronicznych,
c. płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym,
d. płatności dokonywane za pomocą innych metod udostępnionych przez Operatora płatności, umożliwiających spłatę zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających.

2. Wykaz form płatności udostępnionych w ramach Usługi Płatności Kartami Płatniczymi:

Karty organizacji Visa:

 • kredytowe i z odroczoną płatnością
 • debetowe
 • biznesowe

Karty organizacji MasterCard:

 • kredytowe i z odroczoną płatnością
 • debetowe
 • biznesowe
 • kredytowe
 • debetowe
 • biznesowe
 • Maestro

§ 5 Prywatność i poufność

1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest PayU.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego Artykułu, dane osobowe Klientów są  przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu:

 • świadczenia Usług i dokumentowania ich wykonania,
 • powiadamiania Klienta oraz Akceptanta o statusie realizacji Płatności,
 • rozpatrywania reklamacji,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PayU

3. W związku z realizacją Płatności PayU przetwarza następujące dane osobowe Klienta:

 •  imię i nazwisko,
 •  adres: ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto,
 •  adres e-mail,
 •  numer telefonu,
 •  adres IP.

W uzasadnionych przypadkach PayU jest uprawniona do żądania od Klienta innych danych niezbędnych do oceny ryzyka Płatności z wyjątkiem szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).

4. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Operatora płatności poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

5. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników strony https://nowewidoki.com są przetwarzane przez Katarzynę Maruszewską Nowe Widoki z siedzibą w Warszawie. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia płatności za usługę i tylko w takim celu będą wykorzystywane.

6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.

2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Operatora płatności lub elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej PayU: http://www.payu.pl. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Operator płatności rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

4. Użytkownik wyraża zgodę, na to by odpowiedź na reklamację wysyłana została na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator płatności może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta.

5. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem płatności, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie Operatora płatności, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć Operatorowi płatności, kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Użytkownik zrealizował płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji płatności.

Oceń